Apie mus
 • Istorija
 • Įstaigos savitumas
 • Atributika
 • Savivalda

 • Struktūra ir kontaktai
  Veikla
  Bendruomenė
  Tėveliams
  Grupės
  Renginiai

  Savivalda

   ĮSTAIGOJE VEIKIA:

  1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

  Pirmininkas - priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Martišienė

  Nariai: direktorė S. Petkienė, auklėtoja R. Juškevičienė, auklėtojos padėjėja R. Vasilenkienė ir tėvai K. Mačiulaitienė, D. Urbelienė, V. Jonaitis.

  2. PEDAGOGŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

  Pirmininkas - direktorė S. Petkienė.

  Nariai: įstaigos pedagogės, pavaduotoja ugdymui A. Gedrimaitė, pavaduotoja ūkio reikalams M. Gečienė, bendrosios praktikos slaugytoja D. Paldavičienė.

  3. METODINĖ TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

  Pirmininkas: pavaduotoja ugdymui A. Gedrimaitė.

  Nariai: direktorė S. Petkienė, įstaigos pedagogės.

  4. VIDAUS AUDITO KOMANDA. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

  Pirmininkas: auklėtoja metodininkė A. Norkaitienė.

  Nariai: pavaduotoja ugdymui A. Gedrimaitė, auklėtojos N. Daugirdienė ir D. Tamašauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės R. Juškevičienė ir L. Vilkienė.

  5. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

  Pirmininkas: pavaduotoja ugdymui A. Gedrimaitė.

  Nariai: bendrosios praktikos slaugytoja D. Paldavičienė, logopedė Z. Šernienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės R. Juškevičienė, L. Vilkienė, V. Martišienė.

  Taip pat įstaigoje yra sudarytos ir kitos komandos, darbo grupės:

  • darbo grupė įstaigos internetiniam puslapiui tvarkyti;
  • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
  • darbinės ir meninės-kūrybinės pedagogų darbo grupės;
  • nuolat veikianti darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.