Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
Tėveliams
Grupės
Renginiai

- SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS

2017-09-12

KONKURSAS ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“

DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Konkurso paskelbimo data – 2017 m. rugsėjo 12 d.

Atrankos data – 2017 m. lapkričio 7 d.     

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

3. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.

5. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

6. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.

7. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti konkurse.
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
  4. Vadovavimo  švietimo  įstaigai  gaires, kuriose  išdėstyti pretendento  siūlymai  dėl  Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ veiklos (tikslų,  prioritetų,  jų  įgyvendinimo  būdų  ir  kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos   partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai),   numatytos Kvalifikacinių  reikalavimų  valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus   aukštąsias   mokyklas) vadovams   apraše, patvirtintame  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir mokslo ministro 2011  m.  liepos  1  d.  įsakymu Nr.  V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų   valstybinių   ir savivaldybių   švietimo  įstaigų (išskyrus  aukštąsias  mokyklas)  vadovams  aprašo  patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
  5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
  6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
  7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
  8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 27 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

Smulkesnė informacija teikiama telefonais (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.

 

« Atgal