Apie mus
Struktūra ir kontaktai
Veikla
Bendruomenė
Tėveliams
Grupės
Renginiai

Paslaugos

Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia:

1. ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal individualią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa...", kuria, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius, socialinius, pažintinius, etninius ir kitus poreikius.

Ikimokyklinio ugdymo programa "Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa"

2. priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi bei savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal "Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą" bei pagal tarptautinę socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programą "Zipio draugai".

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa

Apie tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą "Zipio draugai"

Darželyje veikia 10 vaikų ugdymo grupių:

  • 2 grupės ankstyvojo (lopšelio) amžiaus vaikams, t.y. vaikams nuo 1 iki 3 metų.
  • 6 grupės ikimokyklinio amžiaus, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų.
  • 2 grupės, kuriose ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai nuo 6 iki 7 metų.


Lopšelio ir darželio grupės dirba nuo 7.30 iki 18.00 val.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TAIP PAT:

* veikia vaikų vokalo studija „Vėtrungėlė“, kur vaikai neišėję iš įstaigos gali tenkinti saviraiškos poreikius, mokytis dainavimo, ritmikos, muzikos pažinimo. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose renginiuose, miesto šventėse.


* priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama
kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė:
• išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;
• įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;
• moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;
• taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

* veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis - organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

* taip pat teikiamos vaikų sveikatingumo, vaikų teisių apsaugos, edukacinės, vaikų globos bei priežiūros, meninio ugdymo, kokybiško maitinimo, tėvų švietimo ir konsultavimo paslaugos.