Pagrindinė įstaigos veiklos kryptis – ugdymo kokybė, sąlygojama trišalės (vaikų, tėvų ir pedagogų) partnerystės.

 

2015 metų prioritetinės įstaigos veiklos kryptys:

1. Įstaigos veiklos kokybės gerinimas.

2. Lopšelio-darželio ir šeimos partnerystė.

3. Saugios emocinės ir fizinės aplinkos kūrimas.

 

Tikslas:

1. Tobulinti teikiamų paslaugų ir ugdymo kokybę, stiprinant ir plėtojant ikimokyklinės įstaigos ir šeimos partnerystę, sudarant ir sukuriant optimalias sąlygas ugdymo(si) procesui gerinti, kiekvieno vaiko individualių poreikių tenkinimui, sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymui.

 

Uždaviniai:

1. Tobulinti ugdymo(si) procesą ir ugdymo(si) turinį.

2. Plėtoti darželio ir šeimos partnerystę.

3. Teikti kokybiškas, tėvų lūkesčius atliepiančias paslaugas.

4. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.

5. Kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, puoselėjant ir stiprinant vaikų fizinę ir dvasinę sveikatą.

6. Turtinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai, tikslingai ir kūrybingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.