IMG_1668  IMG_1669  IMG_1671 Draugystė su Šilutės Žibų pradine mokykla

Mūsų įstaigos priešmokyklinukai jau daugelį metų šauniai bendrauja su Šilutės Žibų pradine mokykla (su socialiniais partneriais). Būsimieji pirmokai kasmet lankosi šioje mokykloje, susipažįsta su mokytojomis, apžiūri klases, stebi mokinių koncertą. O šiais metais ,,Bitučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių vaikučiai dalyvavo Žibų pradinės mokyklos projekte, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti ,,Lietuva ąžuolo šakose”. Vaikai piešė gimtąjį kraštą, vaizduojančius piešinius, kurie buvo eksponuojami ne tik mokykloje, bet ir visuose Šilutės darželiuose. Visai neseniai ši paroda ,,atvyko” ir į mūsų ,,Gintarėlį”. Smagu matyti savo darbelius tarp kitų, taip pat ir mokinių, darbų.

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 (2016-12-01 Nr. V-1083 redakcija) patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 5. Mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr.1193 (2015-04-28 įsakymo Nr. V-398 redakcija) patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 1 priedą.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl lopšelio-darželio veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 7. Dokumentus, liudijančius kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir jų kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 8. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. kovo  13 d.

Atrankos data – 2018 m. gegužės 21 d.

Dokumentai priimami iki 2018 m. balandžio 17 d. Šilutės rajono savivaldybės administracijos 331 kab., Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires patikslinti ir kompetencijų vertinimo ataskaitą pateikti galima iki 2018 m. gegužės 8 d.

Pretendentai dokumentus gali pateikti tiesiogiai, elektroniniu paštu nijole.petkeviciene@silute.lt arba registruotu laišku. Dokumentų originalus pateikti tiesiogiai teikiant dokumentus, kitu atveju – atrankos dieną.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Telefonai pasiteirauti (8 441) 79 289, (8 441) 79 286.

Pastaba. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra. Pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, pretendentas per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) dėl kompetencijų vertinimo.

isakymas

 

Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ gruodžio mėnesio šventiniai renginiai:

 1. Eglutės puošimas prie H. Šojaus dvaro.

Kviečiame eglučių alėjoje surasti ir pasidžiaugti mūsų darželio eglute.

 1. Gruodžio 1 d. 12 val. prie H. Šojaus dvaro įvyks oficialus Kalėdinio miestelio atidarymas.
 2. 3. Gruodžio 1 d. 16.30 val. Eglutės įžiebimo šventė ,,Pasitikime Kalėdas kartu“.

Paroda.

 1. ,,Šimtmečio nykštukai“. Kviečiame visus tėvelius, kartu su vaikais dalyvauti kūrybinėje-meninėje parodoje.

Darbelių laukiame iki 15 dienos.

 1. 5. Gruodžio 4 d. 10 val. 1 – oji Advento savaitė ,,Advento vainiką mes pinam kartu“. Dalyvauja Šilutės miesto Švento Kryžiaus bažnyčios klebonas Remigijus
 2. Gruodžio 6 d. Vakaronė su tėvais. Papuoškime darželio aplinką.

(Šimtmečio nykštukų gamyba“) – 16.30 val.

 1. 7. Gruodžio 11 d. 9.15 2- oji Advento savaitė.

,,Tu švieselė manyje…“

 1. 8. Gruodžio 18 d. 9.30 val. 3 – oji Advento savaitė.

,,Šilti jausmai baltais žiedeliais sninga“.

Darželio Kalėdinės Eglutės įžiebimas.

Lopšelio grupių vaikučių susitikimas su Kalėdų Seneliu 10.00 val.

Gruodžio 19 d.

Darželio vaikučiai susitinka su Kalėdų Seneliu Šilutės kultūros ir pramogų centre.

 1. 10.30 val. – 3 a, 3 b, 4 a.
 2. 13.30 val. – 6 a, 6 b.
 3. 15.30 val. – 5 a, 5 b, 4 b.

Gruodžio 21 d. 10 val. Kūčių rytas Šilutės Švento kryžiaus bažnyčioje.

 

 

Džiaugiamės pagaliau galėdami jus pasveikinti apsilankius mūsų internetiniame  tinklalapyje.

Svetainėje galite susipažinti su mūsų pagrindinėmis veiklomis, darbuotojais, rasti įvykusių renginių nuotraukų galerijas ir/ar rasti visą reikiamą informaciją. Šį tinklapį skiriame visiems, bet labiausiai savo vaikučių tėveliams.

Plačiau