Personalas. Įstaigoje patvirtinti 46,58, iš jų 24,50 aptarnaujančio personalo etatai. 22,08 mokytojų etatai.

Pedagoginis personalas:

Įstaigoje dirba 22 mokytojos:

  • 19 – su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, (iš jų – 3 edukologijos mokslų magistrai);
  • 3 – mokytojos turi specialųjį pedagoginį išsilavinimą (įgytą iki 1995 m.).

Duomenys apie mokytojų kvalifikaciją:

  • 9 – mokytojai, turi metodininko kvalifikacinę kategoriją;
  • 6 – mokytojai turi vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.
  •  4 – mokytojai, turintys mokytojo kvalifikaciją.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir švietimo vadybos bei edukologijos mokslų magistro studijų diplomą. Pedagoginis darbo stažas – 10 metų, vadybinis – 8 metai.

Direktorė turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir edukologijos mokslų magistro studijų diplomą.

Mokytojų pedagoginis darbo stažas: 1 mokytoja neturi pedagoginio darbo stažo, 3 mokytojai turi iki 10 metų pedagoginio darbo stažo, 1 mokytojas turi iki 20 metų pedagoginio darbo stažą, 15 mokytojų turi – 20 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažo.

Nepedagoginis personalas – vyr. buhalteris, ūkvedys, raštvedys, maisto organizatorius, auklėtojų padėjėjai, virėjai, pastatų ir įrengimų priežiūros darbininkas, teritorijos priežiūros darbininkas, valytojas, skalbėjas.