ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė, narė;

Milda Gečienė, raštvedė, narė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Justina Beniušienė, tėvų atstovė, narė;

Ingrida Maziliauskienė, tėvų atstovė, narė;

Greta Papievė, tėvų atstovė, narė.

2. DARBO TARYBA.

Darbo tarybos sudėtis:

Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos sekretorė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė.

3. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Mokytojų tarybos sudėtis:

 1. Irena Ivanauskienė, direktorė;
 2. Aukštkalnienė Danguolė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Bendikaitė-Lidžiuvienė Virginija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Čeliauskienė Danguolė, meninio ugdymo mokytoja;
 5. Čiuvikynienė Jolanta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Daugėlaitė Dalytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jokšienė Danutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Justienė Asta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 9. Juškevičienė Rūta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Kaktienė Vaida, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Lisauskienė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Martišienė Vitalija, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 13. Mockienė Sandra, logopedė;
 14. Norkaitienė Alma, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 15. Paičienė Lina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Remėnienė Irena, ikimokyklinio ugymo mokytoja;
 17. Rimkienė Daiva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 18. Šertvytienė Nida, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 19. Šimkuvienė Rasa, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 20. Šimutienė Rasa, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 21. Tamašauskienė Danutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 22. Vilkienė Loreta, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 23. Židonienė Gražina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
 24. Živilė Poškaitė, mokytojo padėjėja.

4. METODINĖS GRUPĖS TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Metodinės grupės sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktorė;

Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Kaktienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gražina Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nida Šertvytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalytė Daugėlaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Aukštkalnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Irena Remėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Paičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Norkaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Čeliauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Jolanta Čiuvykinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Jokšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sandra Mockienė, logopedė.

5. TĖVŲ TARYBA. Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija tėvų interesams, poreikiams ir klausimams spręsti.

Tėvų tarybos sudėtis:

Agnė Likadzijauskienė – ,,Paukščiukų” gr.

Ilona Stankevičienė – ,,Smalsučių” gr.

Greta Papievė – ,,Čiurčiurylų” gr.

Gabrielė Gudauskaitė – ,,Giliukų” gr.

Ieva Ruškienė – ,,Pabaldžiukų” gr.

Ayda Judeikienė – ,,Pelėdžiukų” gr.

Giedrė Bulvydaitė – ,,Bitučių” gr.

Ingrida Maziliauskienė – ,,Saulinukų” gr.

Kristina Zakarauskaitė – ,,Boružiukų” gr.

Dovilė Lankutienė – ,,Strazdanėlių” gr.

Justina Beniušienė – ,,Obuoliukų” gr.

Živilė Krukonienė – ,,Žirniukų” gr.

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

Alma Norkaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos pirmininkė;

Irena Remėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komandos pavaduotoja;

Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Danutė Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos narė;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė.

7. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir švietimo pagalbos klausimus.

Asta Justienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė.

Alma Norkaitienė, ikimokykllinio ugdymo mokytoja – komisijos sekretorė.

Jurgita Bertašiūtė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;

Rūta Gagienė, psichologė – narė;

Jurgita Lisauskienė, tėvų atstovė – narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Sandra Mockienė, logopedė – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

8. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ.

Jurgita Bertašiūtė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

9. INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ.

Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė – narė;

Genovaitė Matevičienė, vyr. buhalterė – narė;

Milda Gečienė, raštvedė – narė.

10. TEATRO GRUPĖ.

Danguolė Čeliauskienė, meninio ugdymo mokytoja – pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Alma Norkaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Nida Šertvytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

11. MENINĖ-KŪRYBINĖ GRUPĖ.

Gražina Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja- narė;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

12. MENINĖ-DARBINĖ GRUPĖ.

Daiva Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkė;

Lina Paičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Danutė Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Dalytė Daugėlaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

Taip pat įstaigoje yra sudarytos ir veikia kitos įvairios komandos, darbo grupės (laikinos, pastoviai veikiančios, projektinės):

 • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
 • darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.

 

Informacija atnaujinta 2022-08-31