ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktorė, narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė – ūkvedė, narė;

Renata Dotienė – tėvų atstovė, narė;

Darija Rupeikienė, tėvų atstovė, narė.

2. DARBO TARYBA.

Darbo tarybos sudėtis:

Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos sekretorė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė.

3. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Mokytojų tarybos sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktorė;

Aistė Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimkuvienė, mokytoja;

Gražina Židonienė, mokytoja;

Rūta Juškevičienė, mokytoja;

Nida Šertvytienė, mokytoja;

Danutė Tamašauskienė, mokytoja;

Dalytė Daugėlaitė, mokytoja;

Jurgita Lisauskienė, mokytoja;

Danguolė Aukštkalnienė, mokytoja;

Irena Remėnienė, mokytoja;

Virginija Bendikaitė – Lidžiuvienė, mokytoja;

Lina Paičienė, mokytoja;

Alma Norkaitienė, mokytoja;

Daiva Rimkienė, mokytoja;

Asta Justienė, mokytoja;

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja;

Vilija Čaplikaitė, mokytoja.

Jolanta Čiuvykinienė, mokytoja.

Danutė Jokšienė, mokytoja.

Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė.

4. METODINĖS GRUPĖS TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Metodinės grupės sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktorė;

Aistė Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimkuvienė, mokytoja;

Gražina Židonienė, mokytoja;

Rūta Juškevičienė, mokytoja;

Nida Šertvytienė, mokytoja;

Danutė Tamašauskienė, mokytoja;

Dalytė Daugėlaitė, mokytoja;

Jurgita Lisauskienė, mokytoja;

Danguolė Aukštkalnienė, mokytoja;

Irena Remėnienė, mokytoja;

Virginija Bendikaitė – Lidžiuvienė, mokytoja;

Lina Paičienė, mokytoja;

Alma Norkaitienė, mokytoja;

Daiva Rimkienė, mokytoja;

Asta Justienė, mokytoja;

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja;

Vilija Čaplikaitė, mokytoja.

Jolanta Čiuvykinienė, mokytoja.

Danutė Jokšienė, mokytoja.

Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė.

5. TĖVŲ TARYBA. Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija tėvų interesams, poreikiams ir klausimams spręsti.

Tėvų tarybos sudėtis:

Greta Papievė – ,,Paukščiukų” gr.

Erika Didenko – ,,Smalsučių” gr.

Ieva Kazakauskaitė – ,,Čiurčiurylų” gr.

Dominikas Gurauskas – ,,Giliukų” gr.

Aistė Odinbergienė – ,,Pabaldžiukų” gr.

Renata Jocienė – ,,Pelėdžiukų” gr.

Bronislava Montvydienė – ,,Bitučių” gr.

Dovilė Lankutienė – ,,Saulinukų” gr.

Laura Kuliešienė – ,,Boružiukų” gr.

Rasa Pūkienė – ,,Strazdanėlių” gr.

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

Alma Norkaitienė, mokytoja metodininkė – komandos pirmininkė;

Irena Remėnienė, mokytoja – komandos pavaduotoja;

Aistė Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Danutė Tamašauskienė, mokytoja metodininkė – komandos narė;

Rūta Juškevičienė, mokytoja metodininkė – komandos narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė.

7. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir švietimo pagalbos klausimus.

Asta Justienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė.

Jolanta Židickienė, socialinė pedagogė – komisijos pirmininkės pavaduotoja.

Alma Norkaitienė, ikimokykllinio ugdymo mokytoja – komisijos sekretorė.

Jurgita Bertašiūtė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;

Rūta Gagienė, psichologė – narė;

Jurgita Lisauskienė, tėvų atstovė – narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Sandra Mockienė, logopedė – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

 

8. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ.

Jurgita Bertašiūtė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

9. INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ.

Aistė Jonušienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės vadovė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė – narė;

Genovaitė Matevičienė, vyr. buhalterė – narė;

Milda Gečienė, raštvedė, apskaitininkė – narė.

10. TEATRO GRUPĖ.

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja – pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė,mokytoja – narė;

Alma Norkaitienė, mokytoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

Nida Šertvytienė, mokytoja – narė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, mokytoja – narė.

11. MENINĖ-KŪRYBINĖ GRUPĖ.

Gražina Židonienė, mokytoja pirmininkė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, mokytoja- narė;

Rūta Juškevičienė, mokytoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

12. MENINĖ-DARBINĖ GRUPĖ.

Daiva Rimkienė, mokytoja – pirmininkė;

Lina Paičienė,mokytoja – narė;

Danutė Tamašauskienė, mokytoja – narė;

Dalytė Daugėlaitė, mokytoja – narė.

Taip pat įstaigoje yra sudarytos ir veikia kitos įvairios komandos, darbo grupės (laikinos, pastoviai veikiančios, projektinės):

  • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
  • darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.

 

Informacija atnaujinta 2021-10-07