ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Diana Tubutienė, auklėtoja – tarybos pirmininkė;

Renata Dotienė, tėvų atstovė – tarybos pavaduotoja;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – tarybos sekretorė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė – tarybos narė;

Milda Gečienė, raštvedė, apskaitininkė – tarybos narė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė;

Vilija Čaplikaitė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė;

Dovilė Lankutienė, tėvų atstovė – tarybos narė;

Darija Rupeikienė, tėvų atstovė -tarybos narė;

Jurgita Venckutė, tėvų atstovė – tarybos narė.

 

2. DARBO TARYBA.

Darbo tarybos sudėtis:

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė – tarybos pirmininkė;

Milda Gečienė, raštvedė, apskaitininkė – tarybos sekretorė;

Rima Vasilenkienė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė.

 

3. PEDAGOGŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Pedagogų tarybos sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Rasa Šimkuvienė, auklėtoja;

Gražina Židonienė, auklėtoja;

Rūta Juškevičienė, auklėtoja;

Nida Šertvytienė, auklėtoja;

Danutė Tamašauskienė, auklėtoja;

Dalytė Daugėlaitė, auklėtoja;

Diana Tubutienė, auklėtoja;

Danguolė Aukštkalnienė, auklėtoja;

Nijolė Daugirdienė, auklėtoja;

Virginija Bendikaitė – Lidžiuvienė, auklėtoja;

Lina Paičienė, auklėtoja;

Alma Norkaitienė, auklėtoja;

Daiva Rimkienė, auklėtoja;

Jūratė Miliuvienė, auklėtoja;

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė.

 

4. METODINĖ TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Metodinės tarybos sudėtis:

Irena Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Rasa Šimkuvienė, auklėtoja;

Gražina Židonienė, auklėtoja;

Rūta Juškevičienė, auklėtoja;

Nida Šertvytienė, auklėtoja;

Danutė Tamašauskienė, auklėtoja;

Dalytė Daugėlaitė, auklėtoja;

Diana Tubutienė, auklėtoja;

Danguolė Aukštkalnienė, auklėtoja;

Nijolė Daugirdienė, auklėtoja;

Virginija Bendikaitė – Lidžiuvienė, auklėtoja;

Lina Paičienė, auklėtoja;

Alma Norkaitienė, auklėtoja;

Daiva Rimkienė, auklėtoja;

Jūratė Miliuvienė, auklėtoja;

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė.

 

5. TĖVŲ TARYBA. Nuolat veikianti Įstaigos savivaldos institucija tėvų interesams, poreikiams ir klausimams spręsti.

Tėvų tarybos sudėtis:

Darija Rupeikienė – ,,Boružiukų” gr.

Renata Jocienė – ,,Smalsučių” gr.

Bronislava Montvydienė – ,,Paukščiukų” gr.

Arnesta Kuizinienė – ,,Giliukų” gr.

Jolita Baltutienė – ,,Pabaldžiukų” gr.

Simona Kaučikienė – ,,Pelėdžiukų” gr.

Rasa Potelienė – ,,Bitučių” gr.

Dovilė Lankutienė – ,,Saulinukų” gr.

Jurgita Venckutė – ,,Čiurčiurylų” gr.

Renata Dotienė – ,,Strazdanėlių” gr.

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO KOMANDA. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

Alma Norkaitienė, auklėtoja metodininkė – pirmininkė;

Nijolė Daugirdienė, auklėtoja – pavaduotoja;

Danutė Tamašauskienė, auklėtoja – narė;

Rūta Juškevičienė, auklėtoja – narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė.

 

7. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir pagalbos klausimus.

Irena Ivanauskienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui – pirmininkė.

Zita Šernienė, logopedė – narė;

Skirma Norvilienė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė;

Diana Tubutienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė – narė.

 

8. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ.

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės sudėtis:

Zita Šernienė, logopedė;

Skirma Norvilienė, Sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Diana Tubutienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

9. INTERNETINĖS SVETAINĖS PRIEŽIŪROS DARBO GRUPĖ.

Irena Ivanauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas – darbo grupės vadovė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė – narė;

Genovaitė Matevičienė, vyr. buhalterė – narė;

Milda Gečienė, raštvedė, apskaitininkė – narė.

 

10. TEATRO GRUPĖ.

Danguolė Čeliauskienė, muzikos mokytoja – pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, auklėtoja – narė;

Alma Norkaitienė, auklėtoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė;

Nida Šertvytienė, auklėtoja – narė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, auklėtoja – narė.

 

11. MENINĖ-KŪRYBINĖ GRUPĖ.

Meninės-kūrybinės grupės sudėtis:

Gražina Židonienė, auklėtoja pirmininkė;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, auklėtoja- narė;

Rūta Juškevičienė, auklėtoja – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė – narė.

 

12. MENINĖ-DARBINĖ GRUPĖ.

Daiva Rimkienė, auklėtoja – pirmininkė;

Lina Paičienė, auklėtoja – narė;

Danutė Tamašauskienė, auklėtoja – narė;

Diana Tubutienė, auklėtoja – narė;

Dalytė Daugėlaitė, auklėtoja – narė.

Taip pat įstaigoje yra sudarytos komandos, darbo grupės:

  • įstaigos veiklos planų rengimo darbo grupė;
  • darbo grupė įstaigos ataskaitoms, strateginiams veiklos planams bei tarifikacijoms rengti ir kt.