Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir biudžetinių įstaigų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei įstaigos nuostatais, darbuotojų pareigybės aprašymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos tvarkų aprašais, įstaigos direktoriaus įsakymais.

Išoriniai teisės aktai:

Įstaigos vidaus veiklos tvarkos aprašai:

2017 metu darbuotoju darbo apmokejimo sistemos tvarkos aprasas

2017 metu darbuotoju veiklos vertinimo tvarkos aprasas

2018 metu Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2018 metų mokescio uz vaiku islaikyma nustatymo ir mokejimo tvarkos aprasas

2018-metų vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

2019 m. ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

2019 m. pedagogų (darbuotojų) etikos kodeksas

2020 m. Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas