Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo ir biudžetinių įstaigų įstatymu, Civiliniu kodeksu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais bei įstaigos nuostatais, darbuotojų pareigybės aprašymais, vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo tvarkos taisyklėmis, įstaigos tvarkų aprašais, įstaigos direktoriaus įsakymais.

Išoriniai teisės aktai:

Įstaigos vidaus veiklos tvarkos aprašai:

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” 2017 metų darbuotoju darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2020 m. sausio 14 d.

Šilutės lopšelio-darželio “Gintarėlis” direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimo nuostatai 2020 m.