Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas trejiems metams, metinis įstaigos veiklos planas, operatyviniai veiklos planai, ugdymo programos. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas lopšelio-darželio pedagogų taryboje, aprobuojamas įstaigos taryboje ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

Į įstaigos planavimą vis daugiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai, plėtojamos informacijos perteikimo sistemos.

Lopšelio-darželio veiklos planas 2019 metams

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo veiklos planas 2019 metams

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo komandos ataskaita už 2018 metus

Direktorės 2018 metu veiklos ataskaita

2019-2021 metų Lopšelio-darželio Gintarėlis Strateginis planas

Vadovo ataskaita už 2017 m.

Veiklos planas 2018m..

2018-2020 strateginis planas

Patvirtinta direktorės 2018 metų metinė veiklos ataskaita