Įstaigos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas trejiems metams, metinis įstaigos veiklos planas, operatyviniai veiklos planai, ugdymo programos. Įstaigos metinis veiklos planas svarstomas lopšelio-darželio pedagogų taryboje, aprobuojamas įstaigos taryboje ir tvirtinamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

Į įstaigos planavimą vis daugiau įtraukiama ne tik įstaigos bendruomenė, bet ir socialiniai partneriai, plėtojamos informacijos perteikimo sistemos.

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO GINTARĖLIS 2018 M. VADOVO ATASKAITA

Patvirtintas Lopšelio-darželio Gintarėlis Strateginis planas 2018-10-26

Vadovo ataskaita už 2017 m.

Veiklos planas 2018m..

2018-2020 strateginis planas