PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS 2019 METAMS:

 1. Ugdymo proceso modernizavimas, atsižvelgiant į šiandienos vietos bendruomenės, šeimos, visuomenės poreikius.
 2. Kokybiškas kiekvieno mokinio ugdymas – kelias į sėkmę.
 3. Visapusiška pagalba specialius poreikius turintiems vaikams.
 4. Darželio ir šeimos partnerystės stiprinimas.

TIKSLAS:

 1. Kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, bendradarbiaujant su šeima, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais padėti vaikui tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si).

UŽDAVINIAI:

 1. Plėtoti ir stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius.
 2. Užtikrinti savalaikę pagalbą specialiuosius poreikius turintiems vaikams.
 3. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.
 4. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes, skleisti gerąją įstaigos darbo patirtį už įstaigos ribų.
 5. Kurti jaukią, modernią ugdomąją aplinką bei modernizuoti ugdymo procesą taikant IKT.
 6. Turtinti įstaigos materialinę bazę, racionaliai ir tikslingai naudojant įstaigai skirtas lėšas.