Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia:

1. Ikimokyklinio ugdymo paslaugas. Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal individualią įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą “Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa…”.

Ikimokyklinio ugdymo programa Mažoj širdelėj daug gerumo telpa.

Ikimokyklinis ugdymas
1. Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius.
2. Ikimokyklinis ugdymas vyksta šeimoje, o tėvų (globėjų) pageidavimu – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui ikimokyklinis ugdymas gali būti privalomas.
3. Ikimokyklinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje vaikui teikiamas nuo 1 iki 6 metų, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.
4. Ikimokyklinio ugdymo programą, parengtą pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programų kriterijus, vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas.
5. Ikimokyklinio amžiaus vaikui ir jo tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

2. Priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi bei savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas, sudaromos prielaidos tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal “Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą” , pagal tarptautinę socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų programą “Zipio draugai”, ,,Dėl alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą”, ,,Gyvenimo įgūdžių programą”.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014 m.

Dėl alkoholio, tabako ir kitu psichika veikianciu medziagu vartojimo prevencija 2006 03 17

Apie tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą “Zipio draugai”

Gyvenimo_igudziu_ugdymo_programa

Priešmokyklinis ugdymas
1. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
2. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal vienų metų švietimo ir mokslo ministro patvirtintą priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Priešmokyklinį ugdymą vykdo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklos, laisvasis mokytojas ar kitas švietimo teikėjas, vadovaudamiesi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
3. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau, tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, negu jam sueina 5 metai. Švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka ir atvejais vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti privalomas.
4. Priešmokyklinio amžiaus vaikui ir jo tėvams (globėjams) kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugos švietimo ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro bei sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.

kimok_pasiekimu_aprasas