Vienos dienos mokestis už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje: lopšelio grupė – 1,80 Eur (pusryčiai 0,52 Eur, pietūs 0,79 Eur, vakarienė 0,49 Eur); darželio priešmokyklinio ugdymo grupė – 1,97 Eur (pusryčiai 0,57 Eur, pietūs 0,87 Eur, vakarienė 0,53 Eur); priešmokyklinio ugdymo grupė – 2,80 Eur (pusryčiai 0,57 Eur, pietūs 1,70 Eur, vakarienė 0,53 Eur).

Nustatytas dienos mokestis:
1. ugdymo aplinkos išlaikymui prekėms įsigyti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams nepriklausomai nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus – 0,40 Eur.
2. vasaros laikotarpiu (ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) už įstaigos lankymą – 1 Eur.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:
1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas ir pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamos pajamos (VRP).
2. Abu tėvai yra kurčnebyliai, o vaikas neturi šios negalios ir pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamos pajamos (VRP).
3.Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse neskaičiuojamas, jeigu vaikas maitinimo paslauga nesinaudoja dėl sveikatos sutrikimų (reikalingas pritaikytas maitinimas, pateikus gydytojo pažymą).

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą tėvų prašymu mažinamas 50 procentų nustatytos normos, jeigu:
1.Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:
1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikiama mirties liudijimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.2. kitas pripažintas nežinia kur esančiu (pateikiama teismo sprendimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.3. kitam apribota tėvų valdžia (pateikiama teismo sprendimo kopija, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.4. kitas atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje (pateikiama pažyma iš įkalinimo įstaigos, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija);
1.5. vaiką augina vieniša (gimus vaikui nenustatyta tėvystė ir gimimo liudijime nėra įrašo apie tėvą, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija) motina;
1.6. vaiką augina viena išsituokusi motina arba tėvas ir laikinai negauna vaiko išlaikymo lėšų (pateikiamas ištuokos liudijimas arba patvirtinta jo kopija ir pažyma iš antstolių kontoros už 3 praėjusius mėnesius, prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaiko gimimo liudijimo kopija).
2. Šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus prašymą dėl mokesčio sumažinimo 50%, pateikti šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, pažymą iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus 2 kartus metuose (vasario ir rugsėjo mėnesiais), vaikų gimimo liudijimų kopijas).
3. Vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus prašymą dėl mokesčio sumažinimo 50%, pateikti šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, pateikti pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais, vaiko gimimo liudijimo kopiją).
4. Jeigu du vaikai iš vienos šeimos lanko ikimokyklinę įstaigą, vienam iš jų mokestis mažinamas 50 procentų (prašymas dėl mokesčio sumažinimo 50%, gyvenamosios vietos deklaracijos kopija, vaikų gimimo liudijimo kopijos).
Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami lopšelio-darželio direktoriui kasmet iki rugsėjo 20 d., priimant vaiką į įstaigą arba bet kuriuo metu, atsiradus teisei į lengvatą. Lengvata taikoma nuo kitos dienos po dokumento pateikimo arba naikinama netekus teisės į ją.
Lengvatos taikymas įforminamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
Tėvams (įtėviams, globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
Tėvai (įtėviai, globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

MOKESČIO UŽ DARŽELĮ MOKĖJIMAS:
1. Mokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje mokamas už praėjusį mėnesį (iki  kito mėnesio 15 dienos).

2. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nemokamas ilgiau kaip du mėnesius, švietimo įstaigos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus).

3. Mokesčio skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šilutės lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” mokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas 20 m. spalio 27 d.