Menu Close

***Komisijos, tarybos, darbo grupės

ĮSTAIGOJE VEIKIA:

1. ĮSTAIGOS TARYBA. Sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas.

Įstaigos tarybos sudėtis:

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, tarybos pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, narė;

Monika Šapkutė-Pakalniškienė, ūkvedė, narė;

Kristina Mockienė, raštvedė, narė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja, narė;

Kristina Zakarauskaitė, tėvų atstovė, narė;

Inga Mikulskytė, tėvų atstovė, narė;

Greta Papievė, tėvų atstovė, narė.

2. DARBO TARYBA.

Darbo tarybos sudėtis:

Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos pirmininkė;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – tarybos sekretorė;

Kristina Valienė, auklėtojos padėjėja – tarybos narė.

3. MOKYTOJŲ TARYBA. Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Mokytojų tarybos sudėtis:

 1. Razantienė Danguolė, direktorė;
 2. Aukštkalnienė Danguolė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 3. Bendikaitė-Lidžiuvienė Virginija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 4. Čeliauskienė Danguolė, meninio ugdymo mokytoja;
 5. Čiuvikynienė Jolanta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 6. Daugėlaitė Dalytė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 7. Jokšienė Danutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 8. Justienė Asta, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 9. Juškevičienė Rūta, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 10. Kaktienė Vaida, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 11. Lisauskienė Jurgita, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 12. Martišienė Vitalija, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 13. Bagdonavičė Jūratė, logopedė;
 14. Norkaitienė Alma, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 15. Paičienė Lina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 16. Rimkienė Daiva, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 17. Šertvytienė Nida, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 18. Šimkuvienė Rasa, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 19. Šimutienė Rasa, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 20. Tamašauskienė Danutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 21. Vilkienė Loreta, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 22. Židonienė Gražina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 23. Šemeklienė  Irena, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 24. Dabševičiūtė-Olabode Indrė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 25. Ramanauskienė Kristina, socialinė pedagogė.

4. METODINĖS GRUPĖS TARYBA. Sprendžia įstaigos metodinės veiklos organizavimo klausimus.

Metodinės grupės sudėtis:

Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vaida Kaktienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Gražina Židonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nida Šertvytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dalytė Daugėlaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Jurgita Lisauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Aukštkalnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Irena Šemeklienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Virginija Bendikaitė-Lidžiuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Paičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Alma Norkaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Daiva Rimkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danguolė Čeliauskienė, meninio ugdymo mokytoja;

Jolanta Čiuvykinienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Jokšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rasa Šimutienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Indrė Dabševičiūtė-Olabodė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

5. TĖVŲ TARYBA. Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija tėvų interesams, poreikiams ir klausimams spręsti.

Tėvų tarybos sudėtis:

Agnė Likadzijauskienė – ,,Paukščiukų” gr.

Ilona Stankevičienė – ,,Smalsučių” gr.

Greta Papievė – ,,Čiurčiurylų” gr.

Gabrielė Gudauskaitė – ,,Giliukų” gr.

Ieva Ruškienė – ,,Pabaldžiukų” gr.

Ayda Judeikienė – ,,Pelėdžiukų” gr.

Giedrė Bulvydaitė – ,,Bitučių” gr.

Ingrida Maziliauskienė – ,,Saulinukų” gr.

Kristina Zakarauskaitė – ,,Boružiukų” gr.

Dovilė Lankutienė – ,,Strazdanėlių” gr.

Justina Beniušienė – ,,Obuoliukų” gr.

Živilė Krukonienė – ,,Žirniukų” gr.

6. ĮSTAIGOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ. Sprendžia lopšelio-darželio įsivertinimo problemas, teikia siūlymus ugdymo(si) kokybės gerinimui.

Alma Norkaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos pirmininkė;

Asta Justienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Danutė Tamašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos narė;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – komandos narė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komandos narė.

7. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA. Sprendžia specialiųjų poreikių vaikų ugdymo(si) ir švietimo pagalbos klausimus.

Asta Justienė, direktorės  pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė.

Alma Norkaitienė, ikimokykllinio ugdymo mokytoja – komisijos sekretorė.

Jovita Naujokienė, visuomenės sveikatos biuro specialistė – narė.

Rūta Gagienė, psichologė – narė.

Kristina Ramanauskienė, socialinė pedagogė – narė;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė.

8. PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO GRUPĖ.

Jovita Naujokienė, Visuomenės sveikatos biuro specialistė;

Vitalija Martišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Juškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Vilkienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Informacija atnaujinta 2023-11-06