Menu Close

VEIKLOS SRITYS

PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTYS 2022 METAMS:

1. Materialinės bazės turtinimas ir modernizavimas, atsižvelgiant į šiandienos vietos bendruomenės, šeimos, visuomenės poreikius.

2. Nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai, siekiant kokybiško kiekvieno vaiko ugdymo.

3. Ugdymo proceso įvairovė.

4. Įstaigos ir šeimos partnerystė.

5. Įstaigos ir socialinių partnerių partnerystė.

 

TIKSLAS:

Turtinant materialinę bazę, kuriant modernią, saugią ir sveiką ugdymo, vidinę bei išorinę aplinkas; bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima, švietimo pagalbą teikiančiais specialistais; keliant darbuotojų kvalifikaciją siekti kokybiško kiekvieno vaiko ugdymo.

 

UŽDAVINIAI:

1. Turtinti ir modernizuoti įstaigos materialinę bazę.

2. Užtikrinti vaiko fizinę bei psichinę sveikatą.

3. Plėtoti, stiprinti įstaigos bei tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

4. Bendradarbiauti su švietimo pagalbą teikiančiais specialistais.

5. Kelti darbuotojų kvalifikaciją.

6. Dalintis gerąja pedagoginės veiklos patirtimi įstaigos viduje.

7. Skleisti pedagoginės veiklos patirtį už jos ribų.

8. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą.

9. Puoselėti įstaigos tradicijas ir vertybes.

 

VEIKLOS SRITYS:
1. Ikimokyklinis ugdymas. Organizuojamas pagal individualią įstaigos ugdymo programą „Mažoj širdelėj daug gerumo telpa”.

Šilutės lopšelio-darželio Gintarėlis ikimokyklinio ugdymo programa Mažoj širdelėj daug gerumo telpa…

2. Priešmokyklinis ugdymas. Organizuojamas pagal atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą 2022.

3. Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.

Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai”.