Menu Close

***Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais plėtotė – viena iš Įstaigos strateginės veiklos prioritetinių krypčių. Bendradarbiaujame su institucijomis besirūpinančiomis vaiko gerove; miesto, rajono, regiono ir šalies ugdymo institucijomis; kultūros ir meno centrais; mokslo bei pedagogų kvalifikacijos kėlimu besirūpinančiomis įstaigomis; tėvais, vietos bendruomene.

Ilgalaikės bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su šalies, apskrities, rajono, miesto ugdymo institucijomis; kultūros ir pramogų, meno centrais; švietimo pagalbos tarnyba; kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis; aukštosiomis mokyklomis ir kitomis institucijomis.

TIKSLAI:

1. Siekti išlaikyti gerą įstaigos įvaizdį.
2. Tobulinti įstaigos veiklą.
3. Gerinti ugdymo kokybę.
4. Dalyvauti ir organizuoti bendrus renginius.

MŪSŲ SOCIALINIAI PARTNERIAI:

 1. Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba. Kad suteikti savalaikę ir kuo geresnę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems vaikams, aktyviai bendradarbiauta su Šilutės švietimo pagalbos tarnyba: vertinant ugdytinių gebėjimus, konsultuojant mokytojus ir tėvus vaikų elgesio, streso ir emocijų valdymo klausimais; vykdant tėvų švietimą vaikų elgesio, streso ir emocijų valdymo klausimais.
 2. Šilutės kultūros ir pramogų centras – gausiai ir aktyviai darželio bendruomenė (darbuotojai, tėvai ir vaikai) dalyvavo Šilutės miesto šventės eisenoje, vaikų Velykėlėse- savo gamintais drugeliais puošė Velykų drugelį ir kt..
 3. Šilutės Pamario mokykla;
 4. Šilutės Žibų pradinė mokykla – vyko renginiai susipažinimui su mokykla, su pradinių klasių mokytojomis, su pamoka, kaip mokymo organizavimo forma; dviejų grupių vaikai (40) dalyvavo meninės raiškos projekte „Į vasarą su pasaka“.
 5. Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė”.
 6. Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”- vyko vaikų gynimo dienos minėjimo bendras renginys, vaikų pasirodymas prieškalėdiniu laikotarpiu „Kalėdos beldžias širdelėn tuk-tuk…“.
 7. Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė”.
 8. Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė” – 16 ugdytinių dalyvavo Šilutės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų folkloro festivalyje „Virš marių saulelė, o širdy giesmelė.
 9. VšĮ „Klaipėdos valstybinė kolegija- keičiantis ir dalijantis patirtimi, žiniomis bei informacija; vykdant taikomuosius tyrimus; organizuojant mokymus, seminarus, kursus ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei perkvalifikavimą; rengiant projektus organizuojant renginius; ugdant Kolegijos studentų praktinius įgūdžius ir kita veikla. Įstaiga sudaro sąlygas aukštųjų mokyklų studentams atlikti pedagoginę praktiką, praktikumus, tiriamuosius darbus diplominių darbų rengimui. Praktiniams įgūdžiams įgyti priimtos studentės (3) pedagoginei praktikai atlikti. Kolegijos pedagogės pravedė seminarą: „Specialiųjų poreikių vaikai ir jų ugdymo proceso organizavimas“.
 10. Šilutės meno mokykla.
 11. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla – vyko renginiai susipažinimui su mokykla, su pradinių klasių mokytojomis, vaikams pabuvojo pamokoje.
 12. Klaipėdos Universiteto Tęstinių Studijų Institutas.
 13. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žiogelis”.
 14. Šilutės r. F. Bajoraičio viešoji biblioteka ir kt..
 15.  H. Šojaus muziejus – dalyvavome edukaciniuose renginiuose: „Pasigamink Užgavėnių kaukę“, „Kaukių dirbtuvės“, „Pasigamink velykinę dekoraciją“, „Puoškime miesto Velykų simbolį drauge!” ir kituose edukaciniuose renginiuose.
 16.  VšĮ „Šilutės beglobiai”.
 17.  Palangos lopšelis-darželis „Gintarėlis” – bendradarbiaujant organizuota mokslinė – praktinė konferencija“ Ugdome kitaip“, dalintasi profesine patirtimi renginyje (metodinė diena) „Edukacinių erdvių įtaka formuojant sveiką, savimi pasitikintį žmogų”.
 18. Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželiu: kaip socialiniai partneriai bendrame rajoniniame meninės raiškos ir bendruomeniškumo edukaciniame projekte su programėle „Lagamino paslaptys“.
 19. Šilutės r. Traksėdžių Šilojų mokykla.
 20. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Švyturėlis”.
 21. Kretingos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas”.
 22. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Klevelis”.
 23. Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis”.

Taip pat aktyviai organizuotos bendros veiklos, metodinės dienos, vaikų kūrybinių darbų parodos, projektai; keičiamasi informacija ir įgyta patirtimi.

Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais išreiškiame savo atvirumą visuomenei, įgyjame naujos patirties tobulinant įstaigos veiklą ir gerinant ugdymo kokybę. Bendradarbiavimo partneriai – aktyvūs švenčių, įvairių renginių, projektų ir akcijų dalyviai. Įstaiga tampa vis labiau veikli, informatyvi kai veikiama ne tik jos teritorijoje, bet ir už jos ribų.

Informacija atnaujinta 2022-09-08