Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelyje-darželyje taip pat:

*** ikimokyklinio amžiaus vaikams, įvertintiems Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje (jei buvo priskirtas logopedas) bei priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė Sandra Mockienė dirba:

I – 7.45-12.00; 12.30-17.00

III – 8.45-12.00; 12.30-16.30

Logopedo darbo tikslas: laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais juos šalinti.

Logopedas:

 • Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato to priežastis.
 • Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.
 • Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos susirinkimuose.
 • Esant reikalui , kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybą.

Kaip vyksta logopedinės pratybos?

Logopedines pratybas vaikai lanko 2 kartus per savaitę. Pratybos trunka apie 20 – 25 minutes. Pratybų metu lavinamas artikuliacinis aparatas, girdimasis suvokimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tikslinamas garsų tarimas, turtinamas žodynas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami regimieji, erdvės, laiko suvokimai bei tikslinami smulkiosios motorikos įgūdžiai. Logopedinių pratybų metu naudojami įvairūs paveikslėliai, loto, dėlionės, žaidimai, kompiuteriniai žaidimai ir t.t. Vaikai žaisdami išmoksta susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Kiekvieną žaidimą galima pritaikyti bet kurio garsiuko mokymui.

Kaip ugdyti vaiko kalbą namuose?

Kalbėkite lėtesniu tempu, aiškiai tardami žodžius. Vieną mintį pasakykite vienu sakiniu. Kalbėkite tik gramatiškai taisyklingais žodžiais ir sakiniais, nekartokite vaiko blogai tariamų žodžių. Skatinkite vaiką reaguoti, užduoti klausimų. Palaikykite vaiko norą tarti, kartoti žodelius. Nepatariame sakyti vaikui, kad jis ne taip pasakė. Neverskite kartoti žodžio, kol ištars visus garsus, nebekeis skiemenų ir pan.. Žaiskite stalo žaidimus, ugdančius kalbą. Pažaiskite žaidimą “Kas ką veikia”. Pamatę kokį nors gyvą padarą – paukštį, vabzdį, drugelį, pasakykite, kaip atrodo, ką veikia, kaip juda. Pvz., varna – didelė, juoda, ji vaikštinėja, dairosi, ieško maisto, lesa, plasnoja, skrenda, karksi.

Svarbiausia – maloni, rami, geranoriška aplinka, daug pagyrimų ir paskatinimų už konkretų atliktą darbelį, pakartojimą.

Internete gausu vaizdinės, mokomosios medžiagos, kuria galite paįvairinti mokymąsi:

Nerekomenduojama leisti vaikams užduočių atlikti savarankiškai. Tėveliai turėtų stebėti vaiko darbą, paaiškinti, padėti tinkamai naudotis  priemonėmis.

 *Dirba Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Jovita Naujokienė.

I – 8.00-17.00

III – 8.00-17.00

V – 8.00-10.00

Pietų pertrauka I, III   12.00 – 12.30 val.

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 • teikia informaciją įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo;
 • identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • teikia sveikatos žinias įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją įstaigos vadovui;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje ir kt.

2022 m. sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis” veiklos planas

2021 m. sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis” veiklos planas

Metinis sveikatos priežiūros planas 2021

Socialinio pedagogo konsultacijos – tai socialinė pedagoginė pagalba ir bendradarbiavimas su įstaigos administracija, kolegomis, vaikų tėvais (įtėviais, globėjais), pačiais ugdytiniais, kitais specialistais ir institucijomis.

Žmogus yra visuma. Jeigu vienoje iš savo gyvenimo sričių susiduriama su sunkumais, tai neišvengiamai įtakoja paties ugdytinio, šeimos, artimiausios aplinkos  gyvenimą. Būna, kai ir ugdytinių tėvams, ir kolegoms, ir patiems mūsų mažiausiems kartais yra reikalingas žvilgsnis iš šalies ir pagalba. Patiems tai padaryti gali būti sudėtinga, bet su socialinio pedagogo pagalba – daug lengviau.

Socialinis pedagogaspadeda tyrinėti ir pažinti visų, susijusių su vaiko gerove, poreikius, kartu ieškoti orientyrų vaiko vidinio pasaulio „žemėlapyje“, padeda giliau ir plačiau jį suprasti, atrasti jame stiprybės šaltinius ir atramos taškus.

Socialinė pedagoginė pagalba – tai pirmiausia bendradarbiavimas, ėjimas kartu užsibrėžto tikslo link. Todėl socialinio pedagogo pagalbos efektyvumą lemia ne tik socialinio pedagogo įgūdžiai ir profesinė kompetencija, bet ir klientų (ugdytinių, tėvų/įtėvių/globėjų, kolegų) aktyvus dalyvavimas bei įsitraukimas į bendrą veiklą.

Socialinis pedagogas yra žmogus, kuris gali padėti įveikti užklupus nesklandumams.

Šiuo metu įstaigoje socialinio pedagogo paslaugos neteikiamos.

 Tėveliams

Probleminiu elgesiu vaikas ir paauglys siunčia tėvams žinutę

Apie miega Apie rekima saukima Apie seima Apie vaiku auginima Apie vaiku pykti ir meile Emocinis ugdymas Kaip padeti vaikui kalbeti Kaip sumazinti pykti Tetis Lokys

Grupių mokytojoms 

 Apie ka noriu pasikalbėti  Del Coronos  Kaip padeti vaikui kalbeti Kaip sumazinti pykti Nusiraminimui Zaidimas ivardink tris dalykus

***veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

***taip pat teikiamos vaikų sveikatingumo, vaikų teisių apsaugos, edukacinės, vaikų globos bei priežiūros, meninio ugdymo, kokybiško maitinimo, tėvų švietimo ir konsultavimo paslaugos.

 

Informacija atnaujinta 2022-10-26