Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia:
♦  teikiama  priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė:
• išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;
• įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;
• moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;
• taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

♦ veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

♦ teikiamos vaikų sveikatingumo, vaikų teisių apsaugos, edukacinės, vaikų globos bei priežiūros, meninio ugdymo, kokybiško maitinimo, tėvų švietimo ir konsultavimo paslaugos.