Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant įstaigos Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

 

Lopšelyje-darželyje taip pat:

* ikimokyklinio amžiaus vaikams, įvertintiems Šilutės r. Švietimo pagalbos tarnyboje (jei buvo priskirtas logopedas) bei priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų teikiama kvalifikuota logopedinė pagalba.

Logopedė:

 • išsiaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų pobūdį;
 • įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos korekcijos priemones;
 • moko vaikus taisyklingai tarti, girdėti ir skirti garsus;
 • bendradarbiaudama su pedagogais, ugdytinių tėvais šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti ir pan.

Logopedė Kristina Stonytė-Bidvienė dirba:

II  – 8.00-13.00; 14.00-17.00

V – 8.00-13.00; 14.00-17.00

*dirba Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro specialistė Jurgita Bertašiūtė.

I – 8.00-16.30

III – 13.30-16.30

IV – 8.00-16.30

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos:

 • renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 • teikia informaciją įstaigos darbuotojams apie gydytojų rekomendacijas dėl vaiko sveikatos, maitinimo;
 • identifikuoja vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 • teikia sveikatos žinias įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, moko pritaikyti jas praktiškai;
 • dalyvauja įstaigos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • teisės aktų nustatyta tvarka registruoja užkrečiamąsias ligas ir teikia informaciją įstaigos vadovui;
 • dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje ir kt.

*veikia vaiko gerovės komisija, kurios paskirtis – organizuoti bei koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą bei atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

*taip pat teikiamos vaikų sveikatingumo, vaikų teisių apsaugos, edukacinės, vaikų globos bei priežiūros, meninio ugdymo, kokybiško maitinimo, tėvų švietimo ir konsultavimo paslaugos.