Šiuolaikiniai vaikai – drąsūs, aktyvūs, kūrybiški ir imlūs naujovėms. Taikant STEAM metodą jie skatinami eksperimentuoti, pasitelkti vaizduotę, mąstyti, samprotauti, spręsti iškilusias problemas. Veikdami vaikai mokosi suprasti juos supančią aplinką, suvokia poreikį gyventi ekologiškai švarioje aplinkoje, pasitelkiant kalbą, vaizdus, simbolius ir kitas kūrybines priemones. Eko projektą organizuoja Šiaulių lopšelis-darželis „Kregždutė“. 

Projekto tikslas – taikant STEAM metodą, formuoti ugdytinių ekologinę sąmonę, atsakomybę už gamtos likimą bei nuostatą veikti gamtos labui

Projekto uždaviniai:

***Su vaikais organizuoti STEAM veiklas, kuriose, panaudojant antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno, sulčių pakuotes, saldainių popieriukus ir kt.), kurti įvairius statinius.

***Plėtoti bendradarbiavimą tarp šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų, dalintis gerąja patirtimi STEAM ugdymo srityje.

Temai pristatyti „Išmanieji statiniai“ buvo suorganizuota išvyka  į Šilutės miestą. Jos metu vaikai stebėjo pastatų įvairovę ( paštą, gaisrinę, ligoninę, savivaldybę, mokyklas, darželius ,banką, bažnyčią ir kt).  Pagilino saugaus elgesio gatvėje taisykles. Pakartojo sąvokas: pėsčiųjų perėja, šviesoforas, važiuojamoji dalis (kelias), dviračių takas, pėstysis, transporto priemonės. Stebėdami ir tyrinėdami savo artimiausią aplinką, atkreipdami dėmesį į statinius, kuriuos mato pro darželio langą, pasakodami apie savo gyvenamojo namo išorę, aptardami, kuo skiriasi individualus gyvenamasis namas nuo daugiabučio, kokie pagrindiniai elementai sudaro pastato  konstrukciją,

kūrybiškai panaudojo  antrines žaliavas (plastikinius butelius, pieno ir sulčių pakuotės, kiaušinių dėklus, saldainių popieriukus ir kt.), kuriant ir konstruojant įvairius statinius. Ši veikla peraugo į projektą. Iš pagamintų statinių vaikai suprojektavo miesto maketą.

Motyvacija ir tikslai: skatinti vaikų pažintinę raidą, tikrovės reiškinių pažinimą, techninį ir inžinerinį mąstymą, sudaryti galimybę atsiskleisti vaikų kūrybiškumui, iniciatyvumui STEAM ugdymo procese. Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius, patirti mokėjimo mokytis džiaugsmą.

 Išmoktos pamokos: STEAM veiklos metu ugdytiniai patobulino technologinius, inžinerinius, projektavimo, kūrybinius ir meninius gebėjimus, įgijo problemų sprendimo įgūdžių, patobulino asmenines, komunikavimo ir kūrybiškumo įgūdžius, susipažino su savo artimiausia aplinka.

Informaciją pateikė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aistė Jonušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Justienė